ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560

2 ที่ปรึกษา นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย รศ.พญ. นิชชรา เรืองดาราการนนท์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ผู้ร่วมวิจัย นางสาววันนิสาห์ แก้วแข็งขัน นักวิจัยโครงการฯ ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทุกศูนย์อนามัยเขต ที่ 1-12 จัดท�ำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ISBN (e-Book) 978-616-11-3936-0 ออกแบบ บริษัท ซีจีทูล จ�ำกัด การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ เด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=